Du er her

Arbejdsområder

Den privat praktiserende landinspektør har eneret til at udføre matrikulært arbejde i Danmark. Det vil sige udstykning og andre ændringer i ejen-domsforhold, der forudsætter registrering i matriklen, konstatering af skel, ejerlejlighedsopdeling m.v. Beskikkelse som landinspektør meddeles af boligministeren.

Ud over de matrikulære arbejder, påtager de praktiserende landinspek-tører sig mange andre opgaver, der ikke omfattes af beskikkelsen, såsom opmålinger, nivellementer, bygningsafsætninger, projektering, planlæg-ning, rådgivning vedrørende geografiske informationssystemer m.v.

Praktiserende landinspektører, som er medlem af Praktiserende Land-inspektørers Forening, PLF, er forsikrede mod ansvarspådragende fejl, og de er i øvrigt underlagt en række kollegiale etiske regler.

I medfør af landinspektørloven er nedsat et landinspektørnævn, der kan skride ind, såfremt landinspektøren udviser forsømmelighed i forbindelse med matrikulære sager.