Du er her

Teknisk opmåling og kortlægning

En stor del af landinspektørens arbejde består i opmåling og kortlægning af det fysiske terræn. Som eksempler på typiske opmålings- og kortlæg-ningsopgaver kan nævnes udarbejdelse af:

  • Situationsplaner til brug ved bl.a. projekteringsopgaver
  • Markkort til brug ved ansøgning om arealtilskud
  • Ledningsregistrering
  • Bykort og salgsplaner

Landinspektøren fungerer ofte som rådgiver ved større anlægsprojekter, hvor der kan være behov for ekspertise i forhold til afsætning af eksem-pelvis større bygge- og anlægsarbejder, deformationsmåling på broer el.lign.

Ved løsning af opmålings- og kortlægningsopgaver benytter landinspek-tøren moderne opmålingsinstrumenter - totalstationer, GPS mv. – der skaber mulighed for indsamling, lagring, bearbejdning og præsentation af data på digital form – data der kan bearbejdes vha. edb. I forhold til håndtering af digitale kortdata kan landinspektøren være behjælpelig ved distribution og udveksling af digitale data mellem implicerede parter – arkitekter, ingeniører m.fl. – i forhold til et givet projekt.