Du er her

Fysisk planlægning

Landinspektøren beskæftiger sig med planlægning af det fysiske terræn og inddrages ofte ved planlægning af eksempelvis nye boligområder. I re-lation hertil inddrages landinspektøren i udarbejdelse af en overordnet an-vendelsesplan for områder, der efterfølgende danner grundlag for udarbej-delse af en detailplan i form af en udstykningsplan.

En forudsætning for realisering af et større byggeri eller anlægsarbejde er, at der udarbejdes en lokalplan – en plan hvori der fastlægges detaljerede bestemmelser for den enkelte ejer af fast ejendom, herunder regulering af arealanvendelse, bebyggelsesprocent, bygningshøjde mv.

Via sin ejendomsjuridiske tilgang er landinspektøren i stand til at virke som rådgiver i forhold til eksempelvis udarbejdelse af kommune- og lokal-planer og kan bl.a. bistå klienter med rådgivning og vejledning ved tolkning af forskelligartede plandokumenter, der kan være pålagt den enkelte ejen-dom.