Du er her

Matrikulært arbejde

Ved matrikulære forandringer varetager den praktiserende landinspektør udarbejdelse af den nødvendige dokumentation til brug ved registrering af ændringerne i matriklen, der er et landsdækkende register over fast ejen-dom, og som føres af Kort & Matrikelstyrelsen, Miljøministeriet.

I forbindelse med de matrikulære forandringer foretager landinspektøren

 • fastlæggelse af skel i marken
 • de nødvendige opmålinger
 • indhenter nødvendige tilladelser og erklæringer
 • afgiver servituterklæringer i henhold til tinglysningsloven
 • samt sikrer sagens godkendelse i Kort & Matrikelstyrelsen.

Ved sagsudarbejdelsen skal landinspektøren sikre overholdelse af dels gældende arealanvendelseslovgivning (planloven, byggeloven, landbrugs-loven, vejlovene mv.), og dels offentligretlige rådighedsindskrænkninger og tinglyste servitutter.

Ud over den egentlige sagsdokumentation ved matrikulært arbejde ind-drages landinspektøren ofte ved:

 • udarbejdelse og tinglysning af deklarationer vedrørende betingelser stillet af myndigheder eller aftalt mellem parterne
 • udarbejdelse og tinglysning af adkomstdokumenter i forbindelse med arealoverførsel
 • relaksation af pantegæld
 • skelsætningsforretninger
 • jordfordeling og
 • ekspropriation

I forbindelse med jordfordeling og ekspropriation kan landinspektøren ud over det rent matrikulære medvirke ved rådgivning, planlægning, forhand-ling, udarbejdelse af grundlagsmateriale mv.

I forbindelse med ejerlejlighedsopdeling foretager landinspektøren en vur-dering af mulighederne for sagens gennemførelse, dels i relation til be-stemmelserne i ejerlejlighedsloven, og dels med hensyn til ejendoms- og servitutforhold. Landinspektøren udfører registrering og opmåling af ejer-lejlighederne, udarbejdelse af situationsplan med angivelse af ejendom-men og bygningernes placering herpå, arealberegning og udarbejdelse af ejerlejlighedskort samt anmeldelse og fortegnelse over lejlighederne, fast-sættelse af fordelingstal samt notering af opdelingen i tingbogen.