Du er her

Praktiserende landinspektører

Den traditionelle privatpraktiserende landinspektør arbejder med det, der i fagsprog kaldes ”matrikulært arbejde”. Der er store økonomiske og sam-fundsmæssige interesser knyttet til fast ejendom, og for at varetage disse sker alle matrikulære ændringer på en systematisk og objektiv måde, som kun landinspektører med beskikkelse må udføre.

Ifølge Lov om Landinspektørvirksomhed, Udstykningsloven og Ejerlejlig-hedsloven har den praktiserende landinspektør med beskikkelse eneret på at foretage arbejde på fast ejendom, dvs. udstykning og andre æn-dringer i ejendomsforhold, der forudsætter registrering i matriklen, konsta-tering og retablering af skel mellem ejendomme, opdeling af bygning i ejerlejligheder mv.

Den privatpraktiserende landinspektør har eneret på at udføre matrikulært arbejde i Danmark.

Ud over de matrikulære opgaver påtager de praktiserende landinspektører sig mange andre opgaver, der ikke omfattes af beskikkelsen – bl.a. op-gaver i relation til opmåling og kortlægning, bygningsafsætning, projek-tering, fysisk planlægning og rådgivning vedrørende udvikling og imple-mentering af geografiske informationssystemer mv.

Praktiserende landinspektører, der er medlem af PLF, er forsikret mod ansvarspådragende fejl og i øvrigt underlagt en række kollegiale etiske regler.

I medfør af landinspektørloven er der nedsat et landinspektørnævn, der kan skride ind, såfremt landinspektøren udviser forsømmelighed i forbindelse med løsning af opgaver.